سازمان بهداشت جهانی درباره احتمال سرایت بیماری فراگیر وبا در یمن به حجاج اعزامی به عربستان برای ادای مراسم حج تمتع در اوایل سپتامبر آینده هشدارداد.