فیلمی از اقدامات شرم آور قاتل آتنا اصلانی در کنار مغازه میوه فروشی را در این خبر مشاهده کنید.