تیراندازی در متروی شهرری، باعث بسته شدن درهای مترو در این ایستگاه شد.